POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE ACCÉS A LES PÀGINES WEB A INTERNET D'AADIMATIQ

OBJECTE:

La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts mercantils, activitats i productes oferts per AADIMATIQ. A més es possibilita l'accés a d'altres informacions, productes i serveis d'entitats diferents de la d'AADIMATIQ, així com aquelles que són accessibles a través dels enllaços i les connexions existents. AADIMATIQ es reserva el dret de modificar la present política sota el seu criteri.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.correctorcorrecte.cat, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat d'AADIMATIQ, a qui correspon l'exercici exclusiu dels seus drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.
AADIMATIQ és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada AADIMATIQ. Respecte als esments de productes i serveis de tercers, AADIMATIQ reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de propietat industrial i intel·lectual, sense que el seu mer esment o aparició a la web impliqui l'existència de drets o qualsevol responsabilitat d'AADIMATIQ sobre aquests drets, com tampoc no implica suport, patrocini o recomanació per part d'AADIMATIQ, a menys que es manifesti de forma expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes d'AADIMATIQ com de fonts externes a la pròpia companyia, motiu pel qual AADIMATIQ no es fa responsable de la possible falta d'actualització o inexactitud de la informació que pertany a aquestes fonts externes, i respon únicament d'aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, AADIMATIQ recomana a l'usuari la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.
Es facilita a través d'aquest web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas estaran subjectes als termes i les condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina web, els quals estaran subjectes a les diferents disposicions legals que es puguin aplicar.

ACCÉS I ÚS:

Tant l'accés a aquesta pàgina web com l'ús que es pugui fer de la informació i els continguts que hi estiguin inclosos serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Les condicions d'accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i l'ús lícit per part de l'usuari, i queda prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici d'AADIMATIQ o de tercers.
Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina web amb fins il·legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT:

AADIMATIQ no es fa responsable sota cap concepte de cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina web, o a qualsevol altra, pel seu ús il·legal o indegut, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través de la pàgina.

SERVEI:

AADIMATIQ es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, i així mateix podrà modificar unilateralment tant les condicions d'accés com la totalitat o part dels continguts inclosos.

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s'especifiqui a la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei o la informació requerida per l'usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d'11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitades a l'usuari. Com a únic responsable del fitxer, AADIMATIQ es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.
Finalment, l'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que s'estableix a la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal sobre això, mitjançant l'enviament d'una notificació per correu a l'adreça indicada més amunt o personalment, sense que en cap cas aquest servei no suposi cap contraprestació.
Així mateix, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AADIMATIQ no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan AADIMATIQ disposi del consentiment exprés del destinatari de rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula publicitat apareixerà a l'inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc web d'AADIMATIQ. Els llocs web enllaçats no estan controlats per AADIMATIQ, que no es fa responsable dels continguts de cap enllaç, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc web enllaçat, ni de cap canvi o actualització d'aquests llocs web. AADIMATIQ no es fa responsable d'actes de difusió per web o qualsevol altra forma de transmissió realitzada des de qualsevol lloc web enllaçat. AADIMATIQ només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc web per part d'AADIMATIQ.
AADIMATIQ informa que la funció dels enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs web de destí, i per això AADIMATIQ no será responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

GENERALS:

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web d'AADIMATIQ, s'aplicarà la legislació espanyola, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web els jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, i els de Barcelona en el supòsit que resideixi fora del territori de l'Estat espanyol.
L'accés a la pàgina web d'AADIMATIQ implica l'acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.

Nom d'usuari o Correu electrònic Contrasenya Registreu-vos


Has oblidat el teu usuari i/o contrasenya?